Основні теми курсової роботи

 

  1. Політологія у системі суспільствознавства, її наукові та методологічні основи.
  2. Політика як суспільне явище, сфера боротьби за політичну владу та її реалізацію.
  3. Предмет політології: влада і владні відносини в суспільстві;
  4. Закони та принципи формування політичних систем, їх функціонування і розвитку;
  5. Політична культура та політична свідомість.
  6. Світовий політичний процес, воєнна політика, історія політичної думки.
  7. Об’єкт і предмет воєнної політології, її закономірності, категорії, принципи. 
  8. Сутність політики як сфери взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів з приводу використання інститутів публічної влади задля реалізації суспільно-значущих інтересів і потреб.
  9. Воєнна сфера функціонування політики.

10.  Структура воєнної політики.

11.  Політична влада, її сутність та основні типи за класифікацією М.Вебера.

12.  Політичний процес і владні відносини в сучасній Україні.

13.  Воєнно-політична думка стародавнього світу.

14.  Погляди Н.Макіавеллі у період раннього індустріального суспільства на взаємозв’язок війни та політики, війни та миру.

15.  Погляди Гуго Гроція (1583 - 1645 рр. у період раннього індустріального суспільства на взаємозв’язок війни та політики, війни та миру.

16.  Погляди Томаса Гоббса (1588 - 1679 рр. у період раннього індустріального суспільства на взаємозв’язок війни та політики, війни та миру.

17.  Погляди Шарля Луї де Монтеск’є (1689 - 1755 рр.) у період раннього індустріального суспільства на взаємозв’язок війни та політики, війни та миру.

18.  Політико-правова характеристика міжнародних збройних конфліктів у працях Гуго Гроція (1583 - 1645 рр.).

19.  І.Кант про проблеми війни, миру та їх взаємозв’язок з політикою.

20.  Г. Гегель про проблеми війни, миру та їх взаємозв’язок  з політикою.

21.  К.Клаузевіць про проблеми війни, миру та їх взаємозв’язок  з політикою.

22.  Марксистська концепція сутності війни та миру.

23.  Збігнев Бжезінський, о причинах війн і воєнних конфліктів та моделях розвитку воєнно-політичних подій у ХХ - ХХІ сторіччях.

24.  Генрі Кіссінджер о причинах війн і воєнних конфліктів та моделях розвитку воєнно-політичних подій у ХХ - ХХІ сторіччях.

25.  Семюел Гантінгтон о причинах війн і воєнних конфліктів та моделях розвитку воєнно-політичних подій у ХХ - ХХІ сторіччях.

26.  Національна безпека України.

27.  Зміст воєнної безпеки України.

28.  Сутність і зміст політики воєнної безпеки України.

29.  Концептуальні підходи до визначення потрібного рівня воєнної безпеки України.

30.  Міжнародна та регіональна воєнна безпека. Місце і роль Збройних Сил України у забезпеченні воєнної безпеки.

31.  Воєнна політика як складова частина загальної політики України.

32.  Внутрішні і зовнішні аспекти воєнної політики держави. Функції воєнної політики.

33.  Воєнно-політичні концепції, доктрини, стратегії, ідеї і погляди, які складають теоретичний компонент воєнної політики;

34.  Воєнні доктрини провідних держав світу держави .

35.  Методологічні проблеми дослідження воєнної доктрини. Взаємодія Воєнної доктрини і воєнної науки.

36.  Коаліційна складова воєнної доктрини держави: Україна і НАТО. 

37.  Загрози воєнній безпеці України та її національним інтересам.

38.  Основні складові забезпечення воєнної безпеки.

39.  Громадянське суспільство як соціальний простір.

40.  Соціальні функції армії.

41.  Армія і інститути громадянського суспільства.

42.  Культура демократизму військовослужбовців як важливий чинник взаємодії армії і суспільства. 

43.  Демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави (громадянська складова).

44.  Політичний характер інститутів Воєнної організації держави.

45.  Збройні Сили у політичній системі суспільства.

46.  Нові погляди на місце та роль військової сили, армії у забезпеченні національної безпеки людини, суспільства і держави.

47.  Сучасні проблеми реформування та розвитку Збройних Сил України.

48.  Оновлення політики реформування Збройних Сил.

49.  Політична культура військових кадрів.

50.  Зміст політичної культури офіцера.

51.  Правова компетентність та моральна легітимність.

52.  Комплекс воєнно-політичних знань, уявлень і переконань як елемент політичної свідомості військового.

53.  Поняття світового співтовариства держав, його єдність та різноманітність тенденції та закономірності розвитку.

54.  Цивілізаційна концепція С. Гантінгтона.

55.  Вибір геополітичних стратегій.

56.  Місце та роль Збройних Сил у сучасному міжнародному житті.

57.  Сутність сучасних інтеграційних процесів на євроатлантичному просторі.

58.  Інтеграція України до Європейських і євроатлантичних структур.

59.  Війни і воєнні конфлікти як соціально-політичні явища.

60.  Характерні риси війн та воєнних конфліктів ХХ-ХХІ століть.

61.  Місце і роль ООН та інших інститутів європейської та світової безпеки у попередженні та подоланні сучасних війн та військових конфліктів.

62.  Участь українських військових контингентів у миротворчих операціях.

63.  Воєнно-політична обстановка як об’єкт аналізу.

64.  Рівні аналізу і оцінки воєнно-політичної обстановки.

65.  Оцінка воєнно-політичної обстановки у певному регіоні.

66.  Тенденції розвитку сучасної воєнно-політичної обстановки у світі, Європі та окремих регіонах.

67.  Об‘єктивні основи та проблеми воєнно-політичного прогнозування.

 

Студенту надається право обрати тему курсової роботи, визначену ПМК, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцiльностi її розробки.

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz