Концепція морально-психологічного  забезпечення 

 підготовки  та ведення операцій  (бойових дій)  

Збройних сил України.

 

З метою надання цілеспрямованості й організованості процесу зміцнення морального духу та психологічної стійкості військово-службовців Збройних сил України на особливий період  Наказом Міністра оборони України № 142 від 5.05.1999 р. була затверджена «Концепція морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України».

В цьому документі підкреслюється, що важливою складовою бойової готовності та боєздатності військ (сил) є високий моральний дух особового складу Збройних сил України.

 

Моральний духце духовна готовність і здібність військовослужбовців переносити випробування війни (бойових дій), труднощі військової служби, досягати перемоги над ворогом. Взаємопов’язаними сторонами мораль-ного духу військ (сил) є морально-психологічний потенціал і морально-психологічний стан особового складу.

 

Морально-психологічний потенціалце сукупність духовних можли-востей особового складу, його свідомості, професійної підготовленості, які можуть стати фактором перемоги під час бою.

 

Морально-психологічний стан – це діюча частина морально-психологічного потенціалу, наявні духовні сили військовослужбовців, ступінь їх мобілізованості на виконання конкретної бойової задачі, мо-рально-психологічний фактор досягнення перемоги.

 

Хід і результати збройної боротьби безпосередньо залежать від ступеня моральної готовності та психологічної стійкості військово-службовців. Це потребує сучасних технологій психологічного (психо-фізіологічного) захисту особового складу, формування та підтримання необхідного рівня морально-психологічного стану військ (сил).

В умовах війни (воєнного конфлікту) така діяльність здійснюється шляхом проведення комплексу заходів морально-психологічного забезпе-чення підготовки та ведення операцій (бойових дій) і посилається на результати виховної роботи, морально-психологічне забезпечення прив-едення військ (сил) у вищі ступені бойової готовності.

 

Морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) – це один із основних видів всебічного забезпечення військ (сил), метою якого є формування та підтримка морально-психологічного стану особового складу, бойових і психологічних якостей, необхідних для успішного виконання бойових завдань.

 

Морально-психологічне забезпечення здійснюється у тісній взаємодії з оперативним (бойовим), правовим, технічним, тиловим і медичним забезпеченням.

Систему морально-психологічного забезпечення складає сукупність функціонально пов’язаних сил і засобів, технологій і методик впливу на свідомість і поведінку військовослужбовців, захисту їх психологічних (психофізіологічних) властивостей, реабілітації психотравмованих. Ця система забезпечує реалізацію морально-психологічного потенціалу військ (сил) під час війни (воєнного конфлікту).

Мета Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України:

 • § розкрити роль та місце морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України серед інших видів всебічного забезпечення;
 • § визначити складові елементи, внутрішню структуру системи морально-психологічного забезпечення, пріоритети щодо його змісту та організації;
 • § активізувати дослідження технологій і методик впливу на свідомість і поведінку військовослужбовців, захисту їх психологічних (психофізіологічних) властивостей, реабілітації психотравмованих під час бойової діяльності з урахуванням існуючих інформаційних та інших загроз, прогнозів їх розвитку, особливостей форм застосування Збройних сил України;
 • § визначити головні напрями діяльності органів військового управління стосовно організації морально-психологічного забезпечення, залучення сил і засобів інших видів забезпечення, родів військ і спеціальних військ;
 • § закласти основи створення надійного механізму взаємодії органів військового управління Збройних сил України з іншими військовими формуваннями України, центральними та іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо координації заходів морально-психологічного забезпечення під час війни (воєнного конфлікту).

Основним змістом морально-психологічного забезпечення є:

 • § мобілізація військовослужбовців на виконання конкретних бойових завдань, формування свідомого ставлення до них, прогнозування динаміки морально-психологічного стану військ (сил), збереження його стійкості та керованості;
 • § досягнення високої бойової активності особового складу військ (сил), його спроможності витримувати нервово-психологічні навантаження і зберігати боєздатність в умовах дій психотравмуючих факторів сучасного бою;
 • § зрив психологічних операцій противника, прогнозування та профілактика негативного інформаційно-психологічного впливу;
 • § організація комплексного захисту психологічних (психофізіологічних) властивостей військовослужбовців, реабілітації психотравмованих.

Основними складовими морально-психологічного забезпечення є:

 • інформаційно-пропагандистське забезпечення;
 • психологічне забезпечення;
 • воєнно-соціальна робота;
 • культурно-виховна робота;
 • інформаційно-психологічна протидія.

 

Інформаційно-пропагандистське забезпеченняце система цілеспря-мованих заходів щодо формування стійкого і керованого морально-психологічного стану на підставі оперативного інформування особового складу про зміст воєнно-політичної та бойової обстановки, покладені на війська (сили) завдання та умови їх здійснення.

 

Психологічне забезпеченняце комплекс заходів щодо формування, підтримання та відновлення у особового складу психологічних якостей, які забезпечують високу психологічну стійкість військовослужбовців, готовність виконувати бойові завдання в будь-яких умовах обстановки.

 

Складовими психологічного забезпечення є прогнозування мо-рально-психологічного стану особового складу військ (сил), здійснення психологічної підготовки, психологічного супроводження бойової діяль-ності, психологічної реабілітації психотравмованих військовослужбовців.

 

Воєнно-соціальна роботаце діяльність щодо створення та забезпечення необхідних соціальних і правових умов для виконання особовим складом військ (сил) бойових завдань; реалізації прав і пільг військовослужбовців, працівників Збройних сил України, членів їх сімей; дотримання моральних принципів поведінки, норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів); підтримання високої дисципліни, організованості та порядку .

 

Культурно-виховна роботаце діяльність, яка спрямована на відновлення моральних, психічних і фізичних сил особового складу, його мобілізацію на виконання бойових завдань, задоволення духовних (культурних) потреб військовослужбовців.

 

Інформаційно-психологічна протидіяце комплекс заходів стосовно прогнозування, профілактики та зриву інформаційно-психологічного впливу противника, нейтралізації його намагань дезінформувати та деморалізувати особовий склад наших військ (сил), дезорганізувати його бойову діяльність.

 

Морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) повинно ґрунтуватися на таких основних принципах:

 • § об`єктивній оцінці воєнно-стратегічної ситуації, рівня морально-психологічного стану особового складу військ (сил), урахування оперативної обстановки, форм бойового застосування, умов виконання покладених завдань;
 • § цілеспрямованості морально-психологічного забезпечення на вирішення конкретних бойових завдань, формування необхідного морально-психологічного стану військ (сил);
 • § тісному та нерозривному зв’язку з іншими видами забезпечення Збройних сил України;
 • § безперервності керованого впливу на свідомість і поведінку військовослужбовців, їх психологічний стан;
 • § диференційованому підході, визначеності змісту, форм і способів реалізації заходів морально-психологічного забезпечення з урахуванням національних, етнічних, культурних, мовних, релігійних та інших особливостей військовослужбовців.

Організація і керівництво морально-психологічним забезпеченням.

Керівництво морально-психологічним забезпеченням здійснюють:

 • § Міністр оборони України;
 • § начальник Генерального штабу Збройних сил України – перший заступник Міністра оборони України;
 • § командувачі видів Збройних сил України, військ оперативних командувань, командири та начальники всіх рівнів відповідно до покладених на них завдань;
 • § Командувачі, командири (начальники) несуть відповідальність за формування та підтримку необхідних морально-психологічних і бойових якостей особового складу.

Заступники командувачів (командирів) з гуманітарних питань є безпосередніми організаторами морально-психологічного забезпечення та відповідають за його стан. Під час планування та організації заходів морально-психологічного забезпечення вони підтримують постійну взаємодію зі штабами.

В інтересах морально-психологічного забезпечення в межах чинного законодавства України можуть підтримуватися зв’язки з центральними та іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, використовуватися місцеві засоби теле-, радіомовлення, друку, заклади та установи культури і відпочинку.

 Планування морально-психологічного забезпечення здійснюється у загальній системі планування застосування військ (сил) та їх всебічного забезпечення.

Для здійснення заходів морально-психологічного забезпечення на підставі рішень Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних сил України – першого заступника Міністра оборони України, заступників Міністра оборони України – командувачів видів Збройних сил України, командувачів військ оперативних командувань, командирів і начальників усіх рівнів можуть залучатися сили та засоби родів військ і спеціальних військ.

Органи виховної роботи Збройних сил України повинні підтримувати взаємодію з відповідними структурами Прикордонних військ України, внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, сил цивільної оборони Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, структурами Служби безпеки України.

Основними питаннями взаємодії є: взаємне інформування стосовно воєнно-політичної та соціально-економічної обстановки; проведення виховних заходів з особовим складом; координація протидії інформаційно-психологічному впливу противника (антидержавницьких сил) на військові формування; сумісне використання військових культурно-просвітницьких закладів і засобів масової інформації.

Органами управління морально-психологічного забезпечення у Збройних силах України є Головне   управління з гуманітарних питань Збройних Сил  України, управління з гуманітарних питань видів Збройних сил України, оперативних командувань, відділи з гуманітарних питань структурних підрозділів Міністерства оборони України, об’єднань, військових навчальних закладів, відділення з гуманітарних питань з’єднань, військових частин, установ, закладів.

Органи управління морально-психологічного забезпечення  планують, координують та контролюють проведення морально-психологічного забезпечення у Збройних силах України.

Найбільш важливі питання щодо організації морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройними силами України розглядаються на колегії Міністерства оборони України, військових радах видів Збройних сил України, оперативних командувань та об’єднань.

Система реалізації Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій)

Збройних Сил України.

Першочерговими завданнями реалізації Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних сил України є:

 • § відпрацювання нормативно-правової бази морально-психологічного забезпечення, координація з цих питань зусиль органів військового управління всіх рівнів, науково-дослідних організацій та установ, військових навчальних закладів Збройних сил України;
 • § створення структурних підрозділів морально-психологічного забезпечення на всіх рівнях військового управління;
 • § удосконалення системи підготовки фахівців з виховної роботи у Збройних силах України як безпосередніх організаторів морально-психологічного забезпечення;
 • § розвиток системи управління морально-психологічним забезпеченням у єдиній системі управління військами (силами);
 • § удосконалення системи навчання слухачів (курсантів) Національної академії оборони України, військових навчальних закладів, студентів військових навчальних підрозділів, які входять до складу цивільних вищих навчальних закладів;
 • § удосконалення практики організації морально-психологічного забезпечення, створення відповідної методичної бази;
 • § вивчення та впровадження у практику вітчизняного та зарубіжного досвіду реалізації духовної складової бойового потенціалу військ (сил) під час їх бойового застосування.

 

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz