Сутність, принципи, види, організація  і порядок

планування  виховної роботи  у частині (підрозділі).

 

Планування виховної роботи у військовій частині (підрозділі) здійснюється з метою координації зусиль усіх посадових осіб у виховній роботі з особовим складом, максимального використання виховного потенціалу заходів, що проводяться в інтересах формування та підтримання високого МПС особового складу, необхідного для виконання поставлених перед військовими частинами та підрозділами завдань.

 

План виховної роботи – це комплекс заходів, які здійснюються посадовими особами й громадськістю частин та підрозділів щодо формування та підтримання у особового складу високого МПС-у, необхідного для успішного виконання навчально-бойових завдань

 

Принципи планування

Науковість. Планування виховної роботи повинно опиратися на наукові теорії в організації управління соціально-психологічними процесами у військових колективах, знання в області військової соціології, педагогіки та психології.

Особистісна спрямованість виховних заходів. Основні виховні заходи мають бути спрямовані до особистості вихованця, викликати у нього позитивні почуття, формувати і підтримувати мотивацію до постійного самовдосконалення у військово-професійній діяльності.

Конкретність і цілеспрямованість заходів, які плануються. План повинен оптимально прогнозувати розвиток соціально-психологічних процесів у підрозділі, військовій частині та моделювати виховні заходи, спрямовані на зміцнення МПС-у особового складу та успішне вирішення завдань військової частини, підрозділу. Під час планування виховної роботи не слід зловживати масовими заходами. Для забезпечення їх конкретності й особистісної спрямованості слід передбачати обов’язково заходи індивідуально-виховної роботи.

Комплексний підхід до планування. Заходи плану виховної роботи мають бути збалансовані з заходами бойової підготовки, завданнями підрозділу (військової частини), їх повсякденною життєдіяльністю та органічно їх доповнювати.

Реалістичність. Планувати тільки ті заходи, які реально спроможні виконати за існуючих умов обстановки.

Особиста відповідальність виконавців. Для  реалізації запланованих виховних заходів і забезпечення їх ефективності необхідно відповідальне ставлення виконавців до їх проведення, проявлення ними творчого ставлення у процесі їх організації й проведення.

 

Згідно Організаційних вказівок щодо проведення виховної роботи у Збройних Силах України  з метою досягнення результа-тивності та дієвості виховної роботи, забезпечення єдності оперативної (бойової) підготовки і навчально-виховних заходів пропонується здійснювати перспективне та поточне планування.

 

Перспективне планування складається на основі вимог керівних документів та визначає заходи на тривалий період (період навчання, навчальний рік) з найбільш важливих виховних проблем.

 

Даний вид планування виховної роботи здійснюється, як правило, в центральному апараті Міністерства оборони України, управліннях (відділах, відділеннях) з гуманітарних питань видів Збройних Сил України, оперативних командувань, бригадах, полках, окремих батальйонах (дивізіонах) тощо.

Так, наприклад, в Генеральному штабі Збройних Сил України відпрацьовуються план виховної роботи та зміцнення військової дисципліни на рік, а також календарні плани гуманітарної підготовки; в управліннях (відділах, відділеннях) з гуманітарних питань видів Збройних Сил України - план виховної роботи на рік. В окремих батальйонах (дивізіонах) та їм рівних частинах складається план виховної роботи та зміцнення військової дисципліни на період навчання, який має таку струк-туру:

 • § заходи МПЗ бойової, мобілізаційної готовності, бойової підготовки та бойового чергування (служби);
 • § заходи МПЗ військової дисципліни (соціально-психологічні та виховні заходи щодо профілактики правопорушень, зміцнення військової дисципліни, створення безпечних умов служби);
 • § заходи інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної та просвітницької роботи;
 • § заходи щодо впровадження військових традицій та ритуалів видів (родів) військ (сил);
 • § заходи морально-психологічного супроводу повсякденної діяльності особового складу.

Перспективне планування повинно бути розроблено так, щоб не тільки залишатися цілісним протягом тривалого періоду часу, але і бути достатньо гнучким, щоб за необхідності можна було здійснити його модифікацію і уточнення відповідно до нових завдань та обстановки.

 

Поточне планування здійснюється на підставі визначених перспективним плануванням заходів. Воно є засобом реалізації перспективного планування та передбачає заходи на нетривалий період часу (як правило, місяць), спрямовані на вирішення конкретного комплексу завдань, які витікають із наказів і вказівок командирів (начальників), планів бойової та гуманітарної підготовки.

 

Під час опрацювання поточного планування враховуються вимоги Військових статутів, наказів та директив Міністра оборони, вказівки старших командирів (начальників), характер та обсяг завдань програми та плану бойової підготовки, МПС і стан військової дисципліни особового складу, оцінюється ступені виконання попередніх заходів, їх оптимальність, ефективність впливу на вирішення завдань військової частини (підрозділу), робляться відповідні уточнення перспективного плану.

Місячні плани виховної роботи відпрацьовуються в органах виховної роботи усіх рівнів; бригадах, полках, окремих батальйонах (крім того, плани роботи клубу, бібліотеки, музею, радіовузла та плани проведення передвихідних, вихідних та святкових днів).

В підрозділі здійснюється поточне планування виховної роботи. Психологами рот розробляються плани психологічної роботи на місяць, в яких плануються заходи забезпечення якості навчального процесу, зміцнення військової дисципліни, профілактики правопорушень, інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної роботи та організації дозвілля, духовного виховання підлеглих (див. дод. 1).

У ротах, де нема посад психолога, командир роти у плані роботи на місяць планує заходи щодо зміцнення військової дисципліни, профілактики правопорушень, інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної роботи та організації дозвілля, духовного виховання підлеглих. Виховні заходи, які сплановані в ротах і їм рівних підрозділах, включаються в розклад занять. Це певним чином дисциплінує організацію виховної роботи та забезпечує її плановий характер.

 Із метою організації виховної роботи та морально-психологічного забезпечення окремих важливих, відповідальних та конкретних завдань, наприклад, підготовки та проведення тактичних навчань, бойових стрільб, святкування державних свят, визначних подій у державі Збройних силах, військовій частині тощо часто використовується, так зване, цільове планування. Докладніше ці питання будуть розглянуті у темах 11, 12.

 

            Методика планування та організації  виконання

запланованих заходів

 

Методика планування виховної роботи включає кілька етапів

 1. Вивчення керівних документів та усвідомлення вихідних даних для планування:
 • § вимоги керівних документів щодо організації бойової підготовки та виховної роботи;
 • § завдання військових частин, підрозділів на наступний навчальний рік, період навчання;
 • § вказівки старших начальників;
 • § особливості навчального року, періоду навчання;
 • § стан виконання завдань бойової та мобілізаційної готовності, бойової підготовки за минулий період;
 • § оцінка МПС-у особового складу та стану військової дисципліни;
 • § оцінка ефективності системи виховної роботи у минулому періоді;
 • § стан виховної роботи з різними категоріями військовослужбовців;
 • § рівень задоволення духовних та соціальних потреб військовослуж-бовців;
 • § заходи, які проводяться старшими начальниками, побажання підлеглих командирів (начальників) тощо.

2. Визначення загальної мети та пріоритетних напрямів у організації виховної роботи на певний період, форм та методів виховної роботи, заходів, які доцільно провести з метою ефективного впливу на вирішення завдань бойової й мобілізаційної готовності, бойової підготовки, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів, термінів проведення заходів та виконавців тощо.

3. Узгодження заходів, які плануються, та термінів їх проведення зі старшим начальником:

 • § ознайомлення з планом усіх командирів підрозділів;
 • § доведення до виконавців завдань та обов'язків щодо проведення запланованих заходів;
 • § розпорядчу діяльність;
 • § методичну допомога виконавцям у підготовці до проведення заходу;
 • § координацію, встановлення та підтримання взаємозв'язків між виконав-цями щодо проведення запланованого заходу;
 • § облік та аналіз проведених заходів, оцінку їх ефективності та впливу на вирішення завдань, які стоять перед військовою частиною, підрозділом;
 • § контроль за організацією і проведенням виховних заходів та надання своєчасної допомоги;
 • § визначення заходів щодо усунення недоліків в організації виховної роботи, внесення змін та доповнень до плану виховної роботи.

Крім того, для здійснення належного контролю за проведенням заходів виховної роботи командиром підрозділу складається план-календар типового місяця виховної роботи в роті  (дод. №4). Він приблизно може передбачати наступні заходи:

 1. Соціально-політичне та правове інформування офіцерів, прапор-щиків, солдатів і сержантів.
 2. Гуманітарну підготовку всіх категорій особового складу підрозділу.
  1. Години індивідуально-виховної роботи з солдатами і сержантами.
  2. День сержанта.
  3. День професійної підготовки офіцерів підрозділу.
  4. Інструкторсько-методичні заняття з керівниками груп гуманітарної підготовки.
  5. Підбиття підсумків стану військової дисципліни у взводах, відділен-нях.
   1. Загальні збори особового складу.
   2. Організація дозвілля особового складу, робота гуртків художньої самодіяльності.
    1. Інструктажі активу підрозділу тощо.

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz