Телефон: 7589950

E-mail: i.bictashev @yandex.ua

Всі документи вкласти до ФАЙЛУ!

ПЕРЕЛІК

документів потрібних для заповнення особових справ

1.

Ксерокс паспорту - сторінки № 1, 2,11

{листи формату А 49)

2 екз.

2.

Ксерокс ідентифікаційного номеру

2 екз.

{листи формату А 4)

3.

Ксерокс довідки групи крові

{лист формату А 4)

1 екз.

4.

Приписне свідоцтво (оригінал)

 

5.

Фото 3x4 - з кутом (уголком)  не ГЛЯНЦЄВІ не підписувати,  військова форма одягу, без головного убору.

4 шт.

6.

Фото 4x6 - без кута {уголка) не ГЛЯНЦЄВІ не підписувати,  військова форма одягу, без головного убору.

3 шт.

7.

Автобіографія - (листи формат А 4, українською мовою, власноруч)

1 ек

сю

Ростовка - лист формат А 5. Зріст   -   ... см Розмір одягу    - ... Розмір головного убору - ... Розмір взуття   - ...

1 екз.

9.

Ксерокс свідоцтва про укладення шлюбу, для тих хто одружений.

1 екз.

 

АВТОБІОГРАФІЯ

Автобіографія  складається  по довільній формі,  власноручнобез  помилок  і виправлень, українською мовою ! ! !

Я, (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік, місце народження).

Національність (визначається за НАЦІОНАЛЬНІСТЮ  батька*

дивись - Свідотство про народження). Родинний стан (неодружений, одружений, розведений). Послідовно описати навчання у: школі (населений пункт, рік зарахування та рік закінчення);

  ПТУ (населений пункт, повну назву, рік зарахування та рік закінчення, спеціальність);

технікумі (населений пункт, повну назву технікуму, рік зарахування та рік закінчення, повну назву факультету, повну назву спеціальності);

ВУЗІ (поєну назву ВУЗу, рік зарахування та рік закінчення,  повну назву факультету, повну   назву спеціальності).

    Хто проходив навчання на підготовчому відділенні , зазначити з якого і по який час. Хто був в академічній відпустці або відрахований з ВУЗу, зазначити з якого і по який час.

Для тих, хто служив, в Армії зазначити: коли і яким РВК покликаний, дату і номер частини, прийняття військової присяги, у якій посаді служили і військова частина - < (відповідно до військового квитка).

Хто змінював прізвище, ім'я або по батькові, зазначити причину та надати

  копію документа про зміну.

   Хто  одружений:  зазначити прізвище,  ім'я та по  батькові дружини,  адреса . проживання, де працює або навчається, серію і номер свідоцтва про одруження, дату видачі і ким видано, та копію документа.    Відомості про дітей: прізвище, ім'я, по батькові число, місяць і рік народження, за якою адресою і з ким проживають та копію документу.

 

Відомості про родичів:

Батько

Мати -брат(и) -сестра(и) -

-   прізвище, ім'я та по батькові; число, місяць, рік народження; місце роботи та посада (№ телефону - обов'язково); адреса місця проживання з поштовим індексом та контактним телефону (обов'язково).

 

Для  Матери дружини, Сестри зазначити ДІЙСНE І ДІВОЧE прізвище, якщо вони змінювали при заміжжі.

Зазначити, яку іноземну мову (англійську, німецьку, французьку або іншу) вивчали і в якому ступені нею володієте (зі словником, задовільно, добре, вільно). Ваша повна  домашня  адреса  по  останній  прописці  в  паспорті,

поштовий індекс і контактний телефону (обов'язково).

В якому РВК знаходитесь на військовому обліку.

Дата (число, місяць, рік)                                                           Підпис упорядника

Обратная связь

Имя отправителя *:
E-mail отправителя *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
Код безопасности *:

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.  До військової підготовки за програмою офіцерів запасу (далі - військова підготовка) залучаються студенти (денної форми навчання) вищих навчальних закладів (далі - студенти) відповідно до статті  11 Закону України "Про  військовий обов'язок і військову службу", придатні до військової служби за станом здоров'я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років.

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-обліковими спеціальностями, перелік яких визначається наказом Міністра оборони України від 25 лютого 1994 року № 46 "Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатися жінки, прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку".

2.  Студенти, які зараховані для проходження військової підготовки, розподіляються за  навчальними групами (взводами). Наказом завідувача кафедрою військової підготовки офіцерів запасу з числа найбільш дисциплінованих студентів призначаються командири навчальних взводів (відділень), визначаються їх обов'язки, взаємовідносини з іншими студентами та особливості внутрішньої служби і внутрішнього порядку під час занять на кафедрі військової підготовки.

Для проведення військово-патріотичного виховання, контролю за поточною успішністю і станом військової дисципліни за кожним навчальним взводом закріплюється викладач (куратор взводу), який являється прямим начальником для всього особового складу даного взводу.

3.   Військова підготовка студентів планується та проводиться протягом   двох   років навчання і завершується за рік до закінчення ВНЗ.

На військову підготовку студентів на факультеті військової підготовки відводиться не менше 675 годин : з них 450 годин - заняття під керівництвом викладача та 225 годин - самостійної роботи.

Військова підготовка студентів планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом «військового дня») в межах 9 годин: з них 6-7 годин навчальні заняття, 3-2 години самостійна робота студентів.

Крім того, на навчальний збір (стажування) у військах відводиться не менше 184 годин, з них 144 години - заняття під керівництвом викладача та 40 годин — самостійна підготовка.

Навчальний збір (стажування) проводиться за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку студентів.

Під час збору (стажування) проводиться необхідна робота з підготовки студентів до складання Військової присяги.

Військову присягу студенти складають після проходження всієї програми навчального збору (стажування) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

  1. Військова підготовка студентів здійснюється у таких формах: навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична підготовка (навчальні збори або стажування), контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять є лекції, семінарські, лабораторні, практичні, групові, індивідуальні заняття та консультації, групові вправи, самостійні заняття під керівництвом викладача, тактичні (тактико-спеціальні) заняття, тактичні (тактико-спеціальні) навчання тощо.

Види навчальних занять визначаються програмою військової підготовки студентів.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Зміст самостійної роботи студента над конкретним розділом програми військової підготовки визначається організаційно-методичними вказівками зазначеної програми,

іншими навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

  1. З метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу і виконання програми підготовки офіцерів запасу під час навчання проводяться контрольні заходи, яки включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення усіх видів навчальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до цих занять. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною предметно-методичною групою.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки якості засвоєння програмного матеріалу за етапами підготовки та рівня підготовленості студента до виконання посадових обов’язків за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та випускний екзамен.

Підсумковий контроль здійснюється шляхом складання студентами заліків та екзаменів.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав усі види навчальної роботи, передбачені програмою військової підготовки на семестр.

Студенти, які не з’явились на екзамен (залік) без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Студенти, які отримали незадовільну оцінку з екзамену (не склали залік), що передбачений програмою військової підготовки, до повторного складання екзамену (заліку) допускаються за рішенням завідувача кафедри військової підготовки. При цьому навчальна заборгованість повинна бути ліквідована до початку наступного семестру. Повторне складання екзамену (заліку), за умови отримання незадовільної оцінки (не складання заліку), дозволяється не більше двох разів: перший раз -викладачу, другий - комісії, яка створюється за рішенням завідувача кафедрою військової підготовки.

Студентам, які в установлені строки не склали екзамени і заліки, що передбачені програмою військової підготовки, з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджується документально, за рішенням завідувача кафедрою військової підготовки встановлюються індивідуальні строки їх складання.

  1. Проведення навчального збору (стажування) студентів є завершальним етапом військової підготовки студентів.

Призов і направлення студентів, які проходять військову підготовку, на навчальний збір (стажування) здійснюються військовими комісаріатами за списками, підготовленими завідувачем кафедрою військової підготовки.

Студенти, які подали перед відправкою на навчальний збір (стажування) скарги на стан здоров'я (не пізніше як за місяць до початку зборів), направляються у військові комісаріати за місцем розташування факультету військової підготовки для обстеження військово-лікарською комісією. Особи, які визнані комісією за станом здоров’я непридатними для проходження навчального збору (стажування), від збору (стажування) звільняються, випускні екзамени не складають і до офіцерського складу не атестуються.

На період проходження навчального збору (стажування) на студентів поширюються всі права та обов'язки військовозобов'язаних згідно з чинним законодавством.

Студенти під час збору (стажування) іменуються курсантами, а ті з них, які пройшли раніше строкову військову службу в Збройних Силах України і мають військові звання, - за їх військовими званнями.

Студенти під час збору (стажування) залучаються до несення служби добового наряду. За практичне несення внутрішньої служби студентам виставляються оцінки в журнали обліку занять.

Студенти, які систематично або грубо порушують військову дисципліну та громадський порядок під час проходження навчального збору (стажування), наказом начальника навчального збору (стажування) усуваються від проходження збору (стажування) і направляються до навчального закладу. У цьому разі студентам проходження навчального збору (стажування) не зараховується, до складання випускних екзаменів з військової підготовки вони не допускаються і до офіцерського складу не атестуються.

Тривалість проведення навчального збору (стажування) становить 30 діб, навчальний тиждень - 6 діб, навчальний день - 6 годин занять і 2 години самостійної підготовки; в передвихідні (передсвяткові) дні - 6 годин занять без проведення самостійної підготовки. Крім того, передбачається час на проведення роботи з гуманітарних питань, спортивно-масової роботи і час на обслуговування військової техніки та озброєння.

Під час проведення тактичних (тактико-спецІальних) навчань, бойових стрільб, занять з проведення регламентних робіт, водіння бойових машин тривалість навчального дня не регламентується.

7.  Після проходження навчальних зборів студенти складають випускний екзамен.

До складання випускного екзамену допускаються студенти, які пройшли курс військової підготовки передбачений програмою підготовки офіцерів запасу, та навчальний збір (стажування) у повному обсязі.

Для  проведення випускного екзамену виділяються 3 дні  на взвод (2 дні на підготовку та 1 день на складання випускного екзамену).

2 ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ВВІЧЛИВОСТІ

 

  1. Студенти повинні постійно бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей, зобов’язані завжди пам’ятати, що за їх поведінкою судять не лише про них, а й про Збройні Сили України в цілому.

Студенти кафедри повинні бути ввічливими у спілкуванні з іншими особами, виявляти особливу повагу до осіб похилого віку, жінок і дітей, поступатись їм місцем у громадському транспорті, сприяти захистові честі і гідності громадян, додержанню громадського порядку, а також надавати допомогу при нещасних випадках, виникненні пожежі чи стихійного лиха.

Якщо під час зустрічі немає можливості вільно розминутися з начальником або старшим за військовим званням, студент повинен, вітаючи пропустити його. За потреби обігнати начальника або старшого за військовим званням слід попросити у нього на це дозволу.

Студентам кафедри забороняється тримати руки в кишенях одягу, а також сидіти в присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням без його дозволу.

Курити дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.

Усі студенти повинні бережно відноситись до збереження техніки, озброєння, майна, класного обладнання та меблі, які знаходяться на кафедрі.

За навмисне псування майна студенти відраховуються з кафедри військової підготовки.

Під час знаходження на кафедрі студенти підпорядковуються командирам відділень, командиру свого навчального взводу, викладачу, який проводить заняття або самостійну підготовку, викладачу, який закріплений за взводом та їх прямим начальникам.

  1. За старанність, розумну ініціативу, високі успіхи в навчанні прямі начальники зобов’язані заохочувати студентів. Видами заохочень, що застосовуються до студентів – є подяка і зняття раніше накладеного стягнення. Крім того завідувач кафедрою може висувати клопотання про заохочення студентів відзнаками начальника факультету військової підготовки або ректорами вищих навчальних закладів, де вони проходять навчання.
  2. У разі порушення студентом дисципліни на заняттях, запізнення та відсутності на заняттях без поважних причин і за неналежне виконання умов контракту - прямі начальники повинні нагадати студентові його обов’язки, а за необхідності накласти дисциплінарні стягнення : зауваження, догану, сувора догану.
  3. Студенти, які проходять військову підготовку, відраховуються з кафедри військової підготовки наказом начальника факультету військової підготовки за поданням завідувача кафедрою військової підготовки офіцерів запасу за таких умов:

-      невиконання навчальної програми підготовки офіцера запасу згідно з графіком навчального процесу;

-      відсутності на заняттях з військової підготовки (більше ніж 20 % годин навчальних занять, що заплановані в семестрі);

-      ухилення, без поважної причини, від навчальних зборів (стажування) у військах;

-      недисциплінованість (невиконання правил внутрішнього розпорядку кафедри);

-      порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання;

-      несвоєчасна сплата коштів за навчання (розірвання контракту);

-      відрахування з вищого навчального закладу;

-      непридатність або обмежена придатність до військової служби – за висновками військово-лікарської комісії;

-      за власним бажанням.

Про відрахування студента відповідним органом ВНЗ(ВВНЗ) письмово повідомляється військовий комісаріат, де студенти перебувають на військовому обліку. При цьому раніше сплачені кошти йому не повертаються.

Студенти, які відраховані військової кафедри за недисциплінованість або за неуспішність, до навчання за програмою офіцерів запасу не поновлюються.

Студенти мають право поновити навчання на військовій кафедрі наступного року в разі надання йому академічної відпустки.

  1. Усі заохочення та дисциплінарні стягнення оголошуються студентам особисто, перед строєм або на зборах та заносяться до особистої картки студента, яка оформляється на кожного з них з моменту початку навчання на кафедрі.
  2. Відносини між студентами та викладачами повинні грунтуватись на взаємній повазі, і у питаннях служби вони звертаються один до одного на «Ви».

Начальники і старші за військовим званням до підлеглих і студентів кафедри, які не мають військових звань, звертаються «Товариш студент», «Студент Іванов», а на навчальних зборах «Товариш курсант», «Курсант Іванов».

Студенти під час звертання до них командира (начальника) або старшого за військовим званням повинні стати у стройове положення.

Студенти повинні звертатись до командирів і старших за військовим званням, додаючи перед званням слово «Товаришу». Наприклад: «Товариш майор».

У разі коли необхідно звернутись до іншого студента чи військовослужбовця в присутності командира (начальника) або старшого за військовим званням, слід попросити на це дозволу командира (начальника) або старшого за військовим званням. Наприклад: «Товаришу полковнику, дозвольте звернутись до підполковника Іванова».

Студенти, як і військовослужбовці, повинні під час зустрічі(обгону) вітати один одного і старших за військовим званням, додержуючись правил, визначених Стройовим статутом Збройних Сил України. Підлеглі та молодші за військовим званням вітають першими, а за умови рівного становища першим вітається той, хто вважає себе більш вихованим і ввічливим.

  1. Підрозділи під час перебування в строю вітають усіх прямих начальників, а також осіб призначених для перевірки підрозділу, за командою командира підрозділу «СТРУНКО, рівняння – ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)». Після цієї команди командир підрозділу рухається назустріч начальнику, зупиняється за 2-3 кроки від нього і доповідає, наприклад: «Товаришу генерал-майоре. Взвод 311т для проведення заняття з стройової підготовки вишикувано. Командир взводу студент Грач».

Поза строєм як під час занять, так і у вільний від них час, підрозділи виконують військове вітання за командою «Струнко». Команду подає старший із присутніх командирів (начальників) або студент, який першим побачив прибулого командира (начальника).

Команда для виконання військового вітання підрозділу не подається:

-     на марші під час руху і на привалах, а також на всіх тактичних заняттях;

-     на вогневому рубежі під час проведення стрільб;

-     під час спортивних змагань та ігор;

-     під час виконання господарських робіт або робіт з навчальною метою;

У цих випадках начальник або старший за військовим званням лише рапортує прибувшому  начальникові.

На вітання начальника або старшого за військовим званням «Здрастуйте, товариші» всі студенти, що перебувають у строю або поза строєм, відповідають: «Бажаємо (бажаю) здоров’я» якщо начальник прощається, то на його слова «До побачення, товариші» студенти відповідають: «До побачення», додаючи в кінці відповіді слова «товаришу» та військове звання без зазначення роду військ.

Якщо командир (начальник) поздоровляє студента або дякує йому, то студент відповідає командирові: «Служу Українському народові». Якщо командир (начальник) поздоровляє підрозділ, то він відповідає протяжним триразовим «Слава», а якщо командир дякує, то підрозділ відповідає: «Служимо Українському народові».

3 ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК ТА РОЗПОРЯДОК ДНЯ

 

1.  До кафедри військової підготовки студенти прибувають охайно одягненими, в установленій формі одягу з акуратною зачіскою, гарно голені. Усі речі одягу повинні бути вичищеними і прасовані.

Студенти, які мають неохайний зовнішній вигляд, до занять не допускаються. Прибуття на кафедру в не у встановленій формі одягу заборонено.

Кожен день військової підготовки розпочинається загальним шикуванням для перевірки наявності, тих хто навчається, проведення огляду зовнішнього вигляду, тренувань та розводу по місцям проведення навчальних занять. Студенти, які запізнились на ранкове шикування, допускаються до занять тільки з дозволу начальника ПМГ.

Військовий день закінчується загальним шикуванням навчальних груп для підведення підсумків. Навчальна література, яку отримували в бібліотеках факультету повинна бути здана до вечірнього шикування.

2.  Основою для тимчасового звільнення студента від окремих видів занять являються його рапорт та прикладені до нього:

-     довідка про звільнення від виконання службових обов’язків, яка надана лікарем медичного пункту факультету – про хворобу;

-     довідка з деканату про участь студента в заходах ВНЗ або факультету в день занять;

-     за сімейними обставинами.

Копії підтверджуючих документів повинні бути подані не пізніше ніж у тижневий термін після дня відсутності на заняттях.

Рапорт подається студентом на ім’я командира навчального взводу і звільнення від занять набуває чинності після повідомлення студента командиром взводу, що завідувач кафедри дозволив даному студенту бути відсутнім.

3.  Навчальні заняття є основним елементом повсякденної діяльності студентів на військовій кафедрі.

За 1-2 хвилини до занять особовий склад повинен зайняти свої місця в класі або вишикуватись в розгорнутий двошеренговий стрій у місці визначеному для проведення практичного заняття (стройовий плац, ЛПЗ, тощо). Форма одягу на заняття вказується керівником заняття на ранковому шикуванні (повсякденна, спеціальна чи польова), тому до початку занять особовий склад взводу повинен прибувати екіпірованим. Змішувати військову і цивільну форму одягу – заборонено.

Доповідь викладачеві про готовність взводу до занять здійснює командир навчального взводу або з метою надбання командирських навичок призначений за окремим графіком командира взводу – черговий взводу.

При перевірці наявності особового складу за відсутніх відповідає командир навчального взводу. Наприклад: «Студент Петренко хворий (причина відсутності не відома)».

На заняттях під час звертання викладача до окремих студентів вони приймають стройове положення і називають своє прізвище, додавши перед ним слово «студент». Якщо при зверненні було вказане прізвище студента, то після прийняття стройового положення він відповідає «Я». Після завершення доповіді на поставлене запитання студент повинен доповісти: «Студент Іванов відповідь закінчив». За командою «Сідайте» студент повинен відповісти «Слухаюсь» та без зайвої метушні зайняти своє місце.

При необхідності звернутись до викладача під час заняття студент підіймає руку, а отримавши дозвіл на звернення спочатку приймає стройове положення і відрекомендовується, а потім задає запитання.

4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Загальні положення

Особи, які  здійснюють навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу, мають право:

-   користуватися навчальною класно-лабораторною та матеріально-технічною базою факультету, а також навчально-методичною літературою бібліотек;

-   поновити навчання на кафедрі з наступного року, в разі надання їм академічної відпустки, з дозволу Начальника Генерального штабу ЗС України.

Вони зобов’язані:

-    сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою військово-обліковою спеціальністю;

-    постійно відвідувати всі види занять з військової підготовки, у встановлені терміни складати заліки та екзамени, що передбачені програмою військової підготовки, брати участь у заходах, які проводяться на кафедрі (факультеті);

-    дотримуватися на заняттях з військової підготовки вимог військових статутів Збройних Сил України;

-    прибувати на заняття з військової підготовки у військовій формі одягу (додаток №2), мати акуратну зачіску;

-    зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне обладнання, дотримуватися заходів безпеки під час проведення занять з використанням озброєння та військової техніки;

-    забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю;

-    не пізніше 10 днів після початку кожного семестру, під час якого здійснюється військова підготовка, вносити плату за послуги, пов’язані з навчанням за програмою підготовки офіцерів запасу, згідно із затвердженим кошторисом;

-    виконувати умови контракту про військову підготовку студента.

 

Обов’язки посадових осіб

 

Командир навчального взводу.

Командир навчального взводу (групи) призначається з числа найбільш дисциплінованих студентів.

Командир навчального взводу за час проходження занять на кафедрі відповідає за військову дисципліну, своєчасну і якісну підготовку взводу до занять, збереження озброєння, техніки, військового майна та навчальної літератури в ході занять та самостійної підготовки, підтримання внутрішнього порядку в класах де проводяться заняття.

Командир взводу підпорядковується викладачеві (куратору взводу), і являється прямим начальником для всього особового складу взводу.

 

Він зобов’язаний:

-   організовувати самостійну підготовку у взводі, забезпечення особового складу навчальною літературою, вести облік відвідування особовим складом занять і самостійної підготовки, знати причини відсутності студентів на заняттях, з прибуттям старшого начальника (крім прибуття викладача на заняття згідно розкладу) подає команду «Взвод! Струнко!» - і рапортує йому. Наприклад: «Товаришу полковнику. 432 навчальний взвод займається самопідготовкою. Відсутніх немає. Командир взводу студент (курсант) Лісогор»;

-   вміло командувати взводом при виконанні завдань навчального плану;

-   постійно вдосконалювати свої фахові та методичні навички, подавати студентам приклад в зразковому  виконанні обов’язків та навчанні;

-   з повагою ставитись до підлеглих, дбати про згуртування колективу;

-   знати прізвище, ім’я та по батькові кожного підлеглого, число місяць і рік народження, віросповідання, ділові якості та морально-психологічний стан, захоплення, родинний стан, адресу батьків (рідних), успіхи і недоліки в навчанні, складати іменний список особового складу;

-   неухильно стежити за дотриманням студентами взводу військової дисципліни, їх зовнішнім виглядом, виконанням правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням спорядження та дотримання правил особистої гігієни;

-   піклуватись про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед старшими начальниками питання про задоволення їх прохань, а також своєчасно доповідати куратору взводу про застосовані заохочення і накладені стягнення на підлеглих;

-   стежити за дотриманням заходів безпеки на заняттях та при пересуванні;

-   не дозволяти вихід студентів з навчального класу до доповіді відповідального за таємну літературу та документи ДСК;

-   забезпечити дотримання особовим складом вимог таємного діловодства і державної таємниці;

-   з закінченням занять назначати студентів на допомогу черговому для прибирання класу, обслуговування техніки та озброєння.

Командир відділення.

Командир відділення призначається з числа найбільш дисциплінованих студентів.

Командир відділення за час навчання на кафедрі відповідає за військову дисципліну, морально психологічний стан, своєчасну і якісну підготовку відділення до занять, охайний зовнішній вигляд підлеглих, правильну експлуатацію, збереження озброєння, техніки, спорядження в ході занять.

Командир відділення підпорядковується командирові взводу і є безпосереднім начальником для всього особового складу відділення.

 

Він зобов’язаний:

-   постійно знати наявність особового складу, причини відсутності та рівень готовності до занять кожного студента, вміло командувати відділенням при виконанні завдань навчального плану;

-   постійно вдосконалювати свої фахові та методичні навички, подавати студентам приклад в зразковому  виконанні обов’язків та навчанні;

-   дбати про підлеглих, ставитись до них з повагою, знати їх потреби, вимагати від них дотримання військової дисципліни;

-   знати прізвище, ім’я та по батькові кожного підлеглого, число місяць і рік народження, віросповідання, особисті якості й захоплення, родинний стан,  успіхи і недоліки в навчанні;

-   проводити огляд зовнішнього вигляду перед початком занять;

-   стежити за дотриманням розпорядку дня, охайністю обмундирування і взуття підлеглих, правильним припасуванням спорядження, дотримання підлеглими правил особистої гігієни і носіння військової форми одягу, правил безпеки під час користування зброєю, технікою та їх обслуговуванням;

-   перевіряти щоб після стрільб, занять у підлеглих не залишалось боєприпасів, запалів, вибухових речовин;

-   своєчасно доповідати командирові взводу про захворювання, скарги і прохання підлеглих, заохочення та провини, а також про накладені стягнення та випадки втрати чи несправності матеріальних засобів;

-   в день навчання постійно знати де перебувають і що роблять підлеглі.

У разі відсутності командира взводу виконує його обов'язки.

 

Обов’язки студента.

Студент за час проходження занять на військовій кафедрі відповідає за точне і своєчасне виконання завдань навчального плану, за збереження виданого йому для занять озброєння та військового майна.

Студент підпорядковується командирові відділення.

 

Він зобов’язаний:

-    сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати завдання навчального плану та засвоювати все, чому навчають викладачі;

-    знати посади, військові звання і прізвища своїх прямих начальників до начальника факультету військової підготовки включно;

-    виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за військовим званням, шанувати честь і гідність товаришів по навчанню , додержуватись правил військової ввічливості, поведінки та військового вітання;

-    зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно виконувати накази командирів (начальників);

-    постійно бути за формою та охайно одягненим, додержуватись правил особистої гігієни;

-    неухильно виконувати правила безпеки під час використання зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а також дотримуватись правил пожежної безпеки;

-    бути дисциплінованим, не допускати негідних вчинків і стримувати від них своїх товаришів, не допускати запізнення на заняття, не тримати в аудиторії на столах зайві речі, які не стосуються даної теми заняття;

-    у разі потреби відлучитися в межах розташування факультету запитати дозволу у командира відділення, а після повернення доповісти йому про прибуття; у випадку необхідності звільнення від занять (захворювання, сімейні обставини) подати рапорт командирові взводу з довідкою, що підтверджує причину відсутності, і тільки з дозволу завідувача кафедрою не прибувати на заняття;

-    матеріал пропущених занять конспектувати і вивчати самостійно, здавати чи перездавати пропущені або незадовільно засвоєні теми викладачам в часи самостійної підготовки у дні вільні від занять;

-    під час перебування у військовій формі поза розташуванням військової кафедри поводитись з честю і гідністю, не допускати порушень громадського порядку та негідних вчинків.

Черговий навчального взводу.

Черговий навчального взводу призначається командиром навчального взводу з числа студентів взводу. Він відповідає за готовність навчального класу до занять, за збереження класного чи лабораторного обладнання.

 

Він повинен:

-    до початку занять (самостійної підготовки) прийняти клас від лаборанта кафедри, здати йому жетон на право відчинення класу і за вказівкою командира взводу чи викладача отримати необхідні учбові прилади та плакати;

-    знати кількість студентів у взводі та причини відсутності;

-    з командою викладача «Перерва», черговий взводу виходить до столу викладача, повертається обличчям до взводу і подає команду «Взвод, струнко». Після команди викладача або виходу його з класу подає команду «Вільно, перерва»; 

-    під час перерви провітрити клас;

-    при переході на заняття в інший клас, черговий повинен зайти першим, прийняти його, звернувши увагу на стан меблів, схем, стендів та інше. Про усі недоліки доповісти лаборанту, після чого дозволити студентам зайти до класу;

-    після закінчення занять здати клас лаборанту кафедри так, щоб в класі не залишалось сміття, стільці і столи були вирівняні, дошка витерта; отримати жетон і разом зі взводом пересуватись до наступного місця занять.

5 МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

 

Студенти, які посягають на державну власність, недбало ставляться до озброєння, техніки та військового майна, притягаються до матеріальної відповідальності. Притягнення до матеріальної відповідальності не звільняє від дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

За фактом втрати чи приведення до стану непридатного для використання начальником факультету військової підготовки призначається службове розслідування результатом якого є встановлення винних осіб, розмірів нанесеного збитку, визначення потреби відшкодування частини чи повної суми цього збитку за рахунок держави, а при наявності ознак злочину порушується карна справа.

Підстави і порядок притягнення до матеріальної відповідальності визначені у постанові Верховної Ради України №243 від 23 червня 1995 року «Про затвердження положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі».

Студенти несуть матеріальну відповідальність за наявністю:

-   заподіяння прямої шкоди

-   протиправної їх поведінки;

-   причинного зв’язку між протиправною поведінкою і наявністю шкоди;

-   вини у заподіянні шкоди.

За окремі види військового майна матеріальна відповідальність настає у кратному розмірі:

а) у десятикратному розмірі:

- вогнепальна і холодна зброя;

- боєприпаси;

- вибухові речовини і засоби підриву.

б) у п’ятикратному розмірі:

- куртка і брюки утеплені;

- шолом танковий;

- інвентарні речі;

- засоби індивідуального захисту шкіри.

в) у трикратному розмірі:

- інструмент механіка-водія;

- запасні частини до радіостанції;

- запасні частини кулеметів;

- біноклі, приціли;

- ізолюючий протигаз.

г) у двократному розмірі:

- переносні радіостанції;

- акумуляторні батареї для радіостанцій.

Додаток №1

РОЗПОРЯДОК ДНЯ

роботи кафедри військової підготовки офіцерів запасу

 

з\п

Найменування заходів

Час

Тривалість

(хв)

1.

Розвід на заняття (тренування)

07.45-7.55

10

2.

Навчальні заняття:                 

 

Продолжение »

© i-bictashev