Концепція гуманітарного і соціального  розвитку

у Збройних Силах України.

 

Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 28/2004 була схвалена Концепція гуманітарного і соціального розвитку у Збройних Силах України, яка є науково  обґрунтованою системою  поглядів  на поширення  і закріплення  гуманістичних та соціальних цінностей у цьому збройному формуванні,   гуманізацію   всіх   сфер   військової  діяльності,   задоволення соціальних потреб та інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей і працівників і містить положення про основні принципи, завдання органів військового управління щодо впровадження гуманітарної і соціальної політики держави, механізмів їх реалізації.

 

Гуманітарна політика у Збройних Силах це цілеспрямована діяль-ність  органів  військового  управління  щодо  забезпечення  навчання, виховання, психологічної підготовки військовослужбовців і працівників, їх духовного, культурного та фізичного розвитку, реалізації конституційних прав і свобод.

 

Соціальна політика у Збройних Силах – це діяльність органів військо-вого управління щодо розвитку і управління соціальною складовою з метою задоволення соціальних потреб та інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей і працівників, соціальної реабілітації,   підтримки та   захисту військовослужбовців і осіб, звільнених у запас або у відставку.

 

Діяльність органів військового управління щодо гуманітарного та соціального розвитку у Збройних Силах здійснюється шляхом планування, організації та проведення організаційних, соціологічних, педагогічних, психологічних, інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, спрямованих на усвідомлення особовим складом державної політики у сфері оборони, системи національних цінностей, які вони захищають, підтримку і розвиток професійно необхідних психологічних якостей, сприяння реалізації встановлених державою соціальних та правових гарантій із метою виконання завдань військової служби.

Принципами гуманітарного і соціального розвитку є:

 • § верховенство права, законність і гуманність, повага до людини, її конституційних прав і свобод;
 • § забезпечення соціального і правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах, а також членів їхніх сімей;
 • § гласність, відкритість демократичного цивільного контролю;
 • § виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, загальнолюдські моральні цінності;
 • § заборона створення і діяльності у Збройних Силах організаційних структур політичних партій;
 • § наукові підходи до планування, здійснення та оцінки результатів діяльності органів військового управління щодо гуманітарного і соціального розвитку;
 • § взаємодія органів військового управління на основі чіткого розмежування повноважень, відповідальності у питаннях реалізації гуманітарної і соціальної політики держави у Збройних Силах.

Метою гуманітарного і соціального розвитку є:

 • § утвердження особистості військовослужбовця, працівника Збройних Сил як найвищої соціальної цінності, забезпечення його прав і свобод,  впровадження у військових та трудових колективах взаємовідносин, що базуються на військових статутах, законах, інших нормативно-правових актах, формування світогляду, громадянської позиції військово-службовців та працівників, найповніше розкриття їх здібностей в інтересах гармонійного розвитку громадян-патріотів, високо-професійних військових спеціалістів, свідомих захисників Батьківщини;
 • § задоволення соціально-економічних потреб та інтересів військово-службовців, членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил, а також соціальна і професійна адаптація військовослужбовців та осіб, звільнених із Збройних Сил у запас або у відставку;
 • § морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби, оперативної і бойової підготовки, виконання завдань з підтримки миру поза межами України, іншої визначеної законодавством діяльності військових формувань;
 • § створення і вдосконалення засобів, форм і методів гуманітарної роботи серед військовослужбовців.

Основними завданнями гуманітарного і соціального розвитку є:

 • § реалізація конституційних прав і свобод військовослужбовців, праців-ників Збройних Сил з урахуванням особливостей, що визначаються Конституцією України, законами України з військових питань, стату-тами Збройних Сил України, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України;
 • § підвищення престижу військової служби в суспільстві;
 • § поглиблення процесу гармонізації службових відносин у військах (си-лах) як одного з чинників поліпшення морально-психологічного стану військовослужбовців та їх ставлення до служби;
 • § забезпечення повноцінного функціонування державної мови в усіх сферах діяльності Збройних Сил;
 • § сприяння підвищенню освітнього рівня військовослужбовців та членів їхніх сімей, реалізації права на працю та відпочинок;
 • § розвиток у Збройних Силах культури і духовності, створення необхід-них умов для національно-культурного та духовного самовдосконалення військовослужбовців та членів їхніх сімей, розвитку творчих здібностей і  талантів;
 • § забезпечення гідного рівня матеріального забезпечення та соціальної захищеності військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил;
 • § створення належних житлово-побутових умов, сприяння здобуттю дітьми військовослужбовців освіти та обраної професії у військових та інших навчальних закладах;
 • § забезпечення надійності системи охорони здоров'я військовослужбовців, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей;
 • § захист прав військовослужбовців, працівників Збройних Сил та осіб, звільнених з військової служби у зв'язку зі скороченням;
 • § приведення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку в різні роки, учасників бойових дій, сімей загиблих військовослужбовців у відповідність із змінами у грошовому забезпеченні військовослужбовців, що перебувають на службі у Збройних Силах;
 • § розвиток фізичної культури і спорту в підрозділах та військових части-нах.

Керівництво та контроль за діяльністю органів військового управління щодо реалізації гуманітарної і соціальної політики держави у Збройних Силах здійснює Міністерство оборони України.

Координуючим  та  аналітичним   органом   Міністерства  оборони України з питань гуманітарної та соціальної політики держави у  Збройних Силах є Департамент гуманітарного та соціального розвитку  Міністерства оборони України.

Гуманітарне та соціальне забезпечення діяльності Збройних Сил здійснює Генеральний штаб.

Органом Генерального штабу Збройних Сил України, що здійснює планування, організацію та контроль за діяльністю військового командування з питань   гуманітарного   і   соціального   розвитку   є   Головне управління з гуманітарних питань Збройних Сил  України,  під-порядковане начальнику Генерального штабу.

У військах (силах) загальне керівництво гуманітарним і соціальним розвитком здійснюють командири (начальники)

Безпосередніми організаторами діяльності військових служ-бових осіб з питань гуманітарного і соціального розвитку є  заступники головнокомандувачів, командувачів та командирів (начальників) усіх рівнів з гуманітарних питань та очолювані ними відповідні управління, відділи та відділення, які забезпечують взаємодію з органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями громадянами України та засобами масової інформації.

Діяльність органів із гуманітарних питань Збройних Сил забезпечують фахівці в галузі  психології,  політології, соціології,  педа-гогіки, історії, військової журналістики, правознавства, релігієзнавства і теології.

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz