КОНЦЕПЦІЯ

виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України

               1. Передумови розроблення Концепції

     У виховній роботі серед військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань України є серйозні недоліки. Про це свідчать факти порушення військовослужбовцями військової дисципліни, вчинення ними злочинів та інших правопорушень,існування у стосунках між військовослужбовцями нестатутних відносин. Відбувається падіння престижу військової служби. Цьому певною мірою сприяє наявність низки невирішених проблем. До них перш за все належать:

ü відсутність єдиної системи поглядів на завдання, напрями та порядок управління духовними процесами;

ü недосконалість нормативно-правової бази військово-гуманітарної діяльності;

ü невизначеність меж  повноважень і відповідальності органів виховної роботи;

ü нагальна потреба розвитку кадрового, інтелектуального, технічного, науково-аналітичного потенціалу органів виховної роботи, підвищення їх престижу, авторитету і статусу.

     Нинішній стан справ вимагає концептуального визначення єдиних підходів  до  виховання  захисника   Батьківщини   з   урахуванням економічної,    суспільно-політичної,    демографічної   ситуації, становища молоді  в  суспільстві,  формування  нового  світогляду, морально-етичних, національно-історичних основ поведінки.

                        2. Мета Концепції

     Концепція має  накреслити  шляхи і засоби перебудови виховної роботи у військових формуваннях та привести її у відповідність  із вимогами  забезпечення  оборони держави,  захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.

     Метою Концепції є:

ü забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки військовослужбовців;

ü координація зусиль та вироблення однакових поглядів на проблему виховання військовослужбовців, визначення ролі органів виховної роботи, що створюються при військових управліннях військових формувань;

ü створення та вдосконалення педагогічних засобів, форм і методів виховання військовослужбовців, узгодження дій державних та військових органів управління щодо цілеспрямованої підготовки молоді до військової служби.

     Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - система організаційних, морально-психологічних,  інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних психологічних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з'єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.

     Ця робота повинна здійснюватися відповідно до вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, Воєнної  доктрини України ( 3529-12 ), актів Президента України і Кабінету Міністрів України, стати невід'ємною складовою повсякденної діяльності Збройних Сил та інших військових формувань України.

          3. Основний зміст та принципи виховної роботи

     Основними складовими виховної роботи є:

ü морально-психологічне забезпечення бойової  і  мобілізаційної готовності  військ (сил), бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань;

ü морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень;

ü інформаційно-пропагандистське забезпечення;

ü культурно-виховна і просвітницька робота;

ü військово-соціальна робота.

     Морально-психологічне забезпечення бойової і мобілізаційної готовності військ (сил), бойового чергування, бойової служби, оперативної та бойової підготовки, специфічної діяльності військових формувань включає комплекс організаційних, виховних та соціально-психологічних заходів, спрямованих на підтримання постійної бойової готовності органів управління, об'єднань, з'єднань, частин та підрозділів, установ і закладів, реалізацію духовного і професійного потенціалу особового складу під час виконання навчально-бойових завдань.

     Морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактика правопорушень - це система організаційних, соціально-правових та виховних заходів щодо формування і розвитку у військовослужбовців особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, військових статутів, Військової присяги, функціональних і службових обов'язків, наказів командирів і начальників, досягнення такого рівня морально-психологічного стану особового складу військ (сил), який забезпечуватиме  своєчасне, повне і якісне вирішення поставлених завдань.

     Інформаційно-пропагандистське забезпечення полягає у здійсненні державними органами,  органами військового управління, командувачами, командирами (начальниками), штабами, органами виховної роботи, засобами   масової інформації заходів щодо впровадження гуманітарної політики держави у Збройних Силах та інших військових формуваннях України через систему інформації, військово-патріотичного  виховання особового складу з метою формування у військовослужбовців громадянської свідомості та відповідальності.

     Культурно-виховна і просвітницька робота забезпечує формування у військовослужбовців високої духовної культури і моральних якостей, почуття патріотизму, вірності традиціям українського народу і задоволення їх естетичних потреб через впровадження культурно-просвітницьких   заходів та організацію дозвілля особового складу.

     Військово-соціальна робота передбачає здійснення соціально-правових, інформаційних і організаційних заходів щодо сприяння військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил та інших військових формувань України, членам їх сімей у реалізації встановлених законами України, іншими законодавчими актами прав і пільг, одержанні ними соціальної допомоги та відповідних компенсацій, створенні у військових і трудових колективах соціальних умов і гарантій, які б забезпечили їх нормальну життєдіяльність, сумлінне ставлення до виконання покладених на них функціональних та службових обов'язків.

     Основними принципами виховної роботи є:

ü державна і патріотична спрямованість виховного процесу;

ü взаємозалежність змісту, форм і методів виховної роботи;

ü повага до   особистості,   конституційних   прав   і   свобод військовослужбовця,  орієнтація на ідеали демократії та гуманізму, загальнолюдські моральні цінності;

ü безперервність та спадкоємність у виховній роботі, органічне поєднання у виховному процесі національних, історичних та культурних традицій з почуттям нового;

ü конкретність та узгодженість змісту,  форм і методів виховної роботи;

ü об'єктивно-науковий підхід до планування, здійснення та оцінки результатів виховної роботи.

     Завдання виховної роботи визначаються положеннями про  органи виховної  роботи,  які  затверджуються  у  Збройних Силах та інших військових формуваннях України на основі цієї Концепції. 

( Розділ 4 втратив чинність на підставі Указу Президента N 28/2004 ( 28/2004 ) від 12.01.2004 )

( Розділ 5 втратив чинність на підставі Указу Президента N 28/2004 ( 28/2004 ) від 12.01.2004 )

 

© i-bictashev

Конструктор сайтов - uCoz